Príspevkom firmy pre životné prostredie

     je inštalácia FVE ( fotovoltaickej elektrárne) s výkonom  95,1 kW na streche
       výrobných hál. Z tohto OZE (obnoviteľného zdroja energie )  využívame
       pre potreby  výroby celkove 75%  inštalovaného výkonu. Prevádzkou  tejto FVE 
sme prispeli k zníženiu emisií CO2 do ovzdušia.   

ku dnešnému dňu je to:


            .
              500 970 kg CO2